Route 55 -kyselyn tulokset

17.05.2016

Lisää monipuolisia suoritusmuotoja ja inspiroivaa opetusta

 

Ylioppilaskunta, ainejärjestöt ja yliopisto toteuttivat yhdessä maaliskuussa opiskelijoille kyselyn opintojen  sujuvuudesta ja esteistä osana Route 55 -kampanjaa. Kampanjan tarkoitus on lisätä opintojen sujuvuutta ja joustavuutta sekä kannustaa opiskelijoita suorittamaan 55 opintopistettä vuodessa.

 

Kyselyyn vastasi 456 opiskelijaa, joista 66 % on aloittanut opintonsa vuonna 2013 tai myöhemmin.  Vastanneista 35 % oli oikeustieteiden tiedekunnasta, 35 % yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta, 22 % kasvatustieteiden ja 10 % taiteiden tiedekunnasta.

 

Opiskelijat valitsivat valmiista vastauksista kolmeksi tärkeimmäksi opintoja edesauttavaksi tekijöiksi monipuoliset suoritusmuodot, oman motivaation ja tenttiakvaarion. Vuosittaista 55 opintopisteen suorittamista estäviksi tekijöiksi mainittiin useimmiten opintosuoritusmahdollisuuksien kapeus, joustamattomat opintosuunnitelmat sekä oman motivaation puute. Myös ohjauksen ja ajan puute nousivat vastauksissa esille.

 

Opiskelijoiden toiveet yliopiston suuntaan kulminoituvat kahteen asiaan. Opiskelijat toivoivat digitaalisten menetelmien käyttöönottoa niin että ne tukisivat perinteistä opetusta sekä mahdollistaisivat paremmin etäopiskelun.  Hyvinä käytänteinä opiskelijat mainitsivat useimmin juuri verkko-opinnot, monipuoliset suoritusmuodot sekä erityisesti tenttiakvaarion. Oikeustieteen opiskelijat olivat tyytyväisiä tenttien määrään akvaariossa, mutta muiden tiedekuntien opiskelijat toivoivat lisää tenttejä tenttiakvaarioon.

 

Opetusmetodeihin opiskelijat toivoivat uudistuksia, niin että opiskelijat voisivat laajentaa osaamistaan ja oppia argumentointitaitoja esimerkiksi lukupiireissä, keskusteluissa ja väittelyissä. Uusina ideoina toimintamalleiksi opiskelijat toivat esille tutkielmaohjaukseen etämahdollisuutta sekä  vertaiskannustuksen ja -paineen parempaa hyödyntämistä. Opintoihin ehdotettiin keskustelutenttejä, lukupiirejä, työssä ja harratuksissa karttuneiden taitojen parempaa AHOT-hyödyntämistä, etätenttejä sekä tiedekuntien ”luentoslottien” käyttöönottoa. Luentoslotteja eli vakituisia luentoaikoja toivottiin, jotta kurssien luennot eivät menisi niin paljoa päällekkäin. Opetusta toivottiin hajautettavaksi niin, että myös syyskuu, joulukuu ja toukokuu tulisivat paremmin käytetyiksi opiskeluun.

 

Erityisesti työssäkäyvät, etäopiskelijat ja perheelliset toivoivat joustoa opintoihin. Yleisesti ottaen koulumaisempaa opintorakennetta pidettiin hyvänä ratkaisuna sekä oikeustieteellisen tiedekunnan  uudessa poolijärjestelmässä että opettajakoulutuksessa ja taiteiden tiedekunnassa. Syventävien opintojen vaiheeseen toivottiin kuitenkin enemmän mahdollisuuksia suorittaa opintoja joustavasti.

 

Lisätietoja

Edunvalvonta-asiantuntija Laura Ylinampa, koso(at)lyy.fi