HAKUILMOITUS SYL:N KEHITYSYHTEISTYÖN NEUVOTTELUKUNTAAN // APPLICATION OPEN FOR SYL’S ADVISORY BOARD FOR DEVELOPMENT COOPERATION

22.05.2019

Hakuilmoitus SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan

 

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Välitätkö ilmastonmuutoksesta? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle, olla osa muutosta? Hae kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan 29.5. kello 12:00 mennessä! 

 

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). SYL edustaa 15 jäsenjärjestöä ja 135 000 yliopisto-opiskelijaa.Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa, ja hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehityspolitiikan asiantuntijan kanssa.

Emme kuitenkaan odota sinun olevan kehitysyhteistyön ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kehitysyhteistyöstä tai globaalikasvatuksesta riittää.  Edellytämme KENKKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä, mutta KENKKU on nimenomaan tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen. KENKKUn jäsenten odotetaan osallistuvan lähes kaikkiin kokouksiin kautensa aikana.

KENKKUn 2019–2020 jäsenet saavat Etiopia-hankkeen hallinnoinnin osallistua mahdollisten uusien hankkeiden suunnitteluun ja erilaisten toimintamuotojen, kuten yritysyhteistyön kehittämiseen. Toimikausi alkaa elokuussa 2019 ja loppuu elokuussa 2020. Neuvottelukuntaan valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa Helsingissä kesäkuukausia lukuunottamatta, ja etätyöskentelee tarpeen mukaan. Kokouksissa on tarjolla lounas, ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYL:n matkustussäännön mukaisesti.

KENKKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin, joista jokaiselle valitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii tiimityöskentelyn sujumisesta.  Ryhmiin etsitään erilaisia motivoituneita ja sitoutuneita osaajia ja oppijoita:

 

1.  Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimi

Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Tiimi avustaa kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista.

 

2.  Etiopian hankehallintoryhmä

Tiimissä hallinnoidaan Etiopian kehitysyhteistyöhanketta ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallinta-taitoja ja kykyä työskennellä englanniksi. Etiopia-hanke on nelivuotinen ja alkoi tänä keväänä.

 

3.  Uusien projektien suunnittelutiimi

Tämän tiimin jäsenet osallistuvat uusien projektien suunnitteluun ja kumppanuuksien etsimiseen. Tiimin jäsenet pääsevät siis esimerkiksi työstämään hankesuunnitelmia, ja työskentely painottuu erityisesti keväälle 2020.

 

Kaikkea KENKKUn toimintaa ei kuitenkaan ole pakko toteuttaa tiimeissä, vaan esimerkiksi somettaminen on mahdollista kaikille. Tiimitoiminnan lisäksi yksittäiset jäsenet voivat ottaa vastuuta vaikkapa Maailma Kylässä -festivaalien ständistä tai varainhankinnasta.

Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään neuvottelukuntaan enintään 3 jäsentä. Ylioppilaskunnalta ei edellytetä kehitysyhteistyötoimintaa, ja hakijat eri taustoista ovat tervetulleita. Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa näkemyksistään ja kokemuksestaan toimintaan liittyen. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi KENKKU kautensa aikana oppia ja miten hän voisi olla yhteydessä ylioppilaskuntansa mahdollisiin kehitysyhteistyötoimijoihin. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa erilaisiin tehtäviin yllä hahmoteltujen profiilien perusteella ja kertomaan kielitaidostaan. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan. SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

 

Haku päättyy Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa 29.5. kello 12,  Lähetäthän ansioluettelosi ja motivaatiokirjeesi osoitteeseen hakemukset@lyy.fi, aiheeksi: KENKKU hakemus. Yioppilaskunnan hallitus käsittelee hakemukset ja päättää jäsenet hallituksen kokouksessa 31.5.

Välitämme valintatiedot Suomen ylioppilaskuntien liitolle maanantaina 3.6. 

 

 

Lisätiedot:

https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/

 

Kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Titta Hiltunen

titta.hiltunen@syl.fi

+358 44 906 5006

 

SYL:n kehityspolitiikan asiantuntija  Salla Mäkelä

salla.makela@syl.fi

+358 44 780 0220

  

***

Application open for SYL’s Advisory Board for Development Cooperation

 

Are you inspired by global development and promoting education internationally? Are you concerned about climate change? Are you a persistent communicator, good at forming networks, or know a lot about funding? Do you want to put some of your knowledge to the use of the rest of the world? Apply to the Advisory Board for Development Cooperation until 29.5. at 12pm! 

We are looking for people with lots of ideas who are committed and motivated to join the Advisory Board for Development Cooperation (KENKKU) of SYL. The National Union of University Students in Finland (SYL) represents 15 member organisations and 135,000 university students. The developmentcooperation advisory board advises SYL’s executive board on development cooperation, and administers SYL’s development cooperation projects together with the Development Policy Adviser.

However, we don't expect you to be a development cooperation professional – it's enough if you have motivation and the desire to learn about development cooperation and global education. We expect KENKKU members to commit to their tasks and be motivated but KENKKU is also meant for developing your personal expertise. KENKKU members are expected to attend most meetings during their term.

By participating in the administration of the Ethiopia project, KENKKU members for the period 2019–2020 will contribute to the planning of possible new projects and the development of various activities, such as private sector cooperation. The term of office will begin in August 2019 and end in August 2020. A maximum of 15 members will be selected for the Advisory Board, some of whom will continue from the previous term. The Advisory Board meets around about once a month in Helsinki, aside from in the summer months, and engages in remote work as required. Lunch is provided as part of meetings and the travel expenses of attendees are reimbursed in accordance with SYL's travel rules.

KENKKU members are divided into small teams. A person in charge is chosen from each team to ensure that teamwork goes smoothly. We are looking for people with different skills for the advisory board:

 

1. Communications and advocacy team

The communications team will ensure that our development cooperation work is visible on social media, create content and come up with ideas for developing our communication. The team will assist with development policy advocacy, for example by participating in public discussions of topical issues.

 

2. Ethiopian project administration team

Team members will manage the Ethiopian development cooperation project, familiarising themselves with material such as annual reports and plans, and contacting local partners. This task requires an interest in project administration, the ability to work independently, project management skills and the ability to work in English. The four-year Ethiopia project began this year.

 

3. Members of team(s) planning new projects

Members of this team participate in the planning of new projects and the search for new partnerships. This means that team members get to work on project plans, with most such work scheduled for the spring of 2020.

However, not all KENKKU work has to be done within the teams. Everyone can participate in social media communications, for example. In addition to teamwork, individual members can take responsibility for our stand at Global Village festivals, or fundraising.

SYL ask the student unions to submit proposals not more than 3 members for the Advisory Board for Development Cooperation. We do not require student unions to have local development cooperation activities and welcome applicants from various background. Applications should include a résumé and a cover letter. Applicants are also requested to state what they would like to learn during their term on KENKKU and how they would contact development cooperation actors within their student union. Applicants should express their interest in positions based on the position profiles outlined above and to describe their language skills. Similarly, we ask applicants to mention plans that could prevent them from attending several meetings (e.g. studying abroad). In our operations, we emphasize diversity and equal opportunities. We hope to receive applications from persons from diverse backgrounds and genders.

 

The application period ends at the student union of the university of Lapland (LYY) 29.5. at 12pm. Please send your motivation letter and resume by e-mail to: hakemukset@lyy.fi, topic: KENKKU application. After this the student union goes through the applications and makes the decision during the board meeting on 31.5. and forwards the decision to SYL on Monday 3.6. 

 

 

Contact details:

https://syl.fi/en/syl/kehitysyhteistyo/

 

SYL’s Board Member Titta Hiltunen

titta.hiltunen@syl.fi

+358 44 906 5006

 

SYL’s Development Policy Advisor Salla Mäkelä

salla.makela@syl.fi

+358 44 780 0220